27-12-2013 - Ingang nieuwe pensioenregels per 2015

De Tweede en Eerste Kamer hebben de afgelopen tijd hun handen vol gehad met de afspraken over de toekomst van het pensioen. In de Eerste Kamer was in eerste instantie voor het eerste voorstel om het fiscaalvriendelijk opbouwen van pensioenen te versoberen geen meerderheid te vinden. Vooral de mate waarin het opbouwpercentage verlaagd werd, de onzekerheid over daling van de pensioenpremies en de vormgeving van de aanvullende regeling uit het sociaal akkoord bleken grote struikelblokken. Het wetsvoorstel werd daarom op verzoek van staatssecretaris Weekers nog niet in stemming gebracht.

Lagere premies door hervorming pensioenopbouw

Uiteindelijk is er een nieuw principeakkoord over de pensioenen bereikt. Staatssecretaris Weekers van Financiën en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben met de Tweede Kamer afgesproken om het wetsvoorstel op de volgende punten aan te passen:

  • Het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen gaat per 2015 1,875% bedragen in plaats van de eerder voorgestelde 1,75%.
  • De Nederlandsche Bank gaat er – door middel van negen waarborgen – op toezien dat de hervorming van de pensioenopbouw daadwerkelijk leidt tot een daling van de pensioenpremies.
  • Er komt een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zzp’ers en een regeling die pensioenvermogen buiten de bijstand houdt.
  • Vanaf 2014 gaat het kabinet in gesprek over de toekomst van het pensioenstelsel op de lange termijn. De SER gaat hierover advies geven.
  • Het kabinet gaat onderzoeken of het uitvoerbaar is om werknemers de mogelijkheid te geven om het werknemersdeel van hun pensioenpremie in te zetten voor aflossing van hun hypotheek.

Pensioengevend inkomen aftoppen op € 100.000

In het wetsvoorstel blijft staan dat er een maximum geldt voor het pensioengevend loon. Over het jaarloon boven de € 100.000 kunt u straks niet meer fiscaalvriendelijk pensioen opbouwen. Hogere inkomens kunnen straks nog wel extra pensioen opbouwen via een lijfrente.
De excedentregeling – het voorstel om een vrijwillige spaarfaciliteit in te voeren die moet zorgen voor een extra opbouw van een bruto-uitkering van 0,1% van het inkomen per jaar – is niet langer opgenomen in het nieuwe pensioenakkoord. Daarnaast zal voor het bekostigen van de voorgestelde verruimingen de premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden per 2015 pas gelden als de werknemer 56 jaar of ouder is. Dat is nu nog 50 jaar.


Bron: rendement.nl