09-12-2013 - Geleidelijke verkorting WW-duur per 2016

Mensen die op of na 1 januari 2016 in aanmerking komen voor een WW-uitkering, hebben hier straks minder lang recht op. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering namelijk met een maand per kwartaal afgebouwd tot deze voor alle WW-gerechtigden in het tweede kwartaal van 2019 maximaal 24 maanden bedraagt. Mensen die vóór 1 januari 2016 zijn ingestroomd in de WW, houden wel recht op een WW-uitkering van maximaal 38 maanden. Dit staat in het wetsvoorstel Werk en zekerheid. De afspraken over de verkorting van de WW-duur vloeien voort uit het sociaal akkoord. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Vanaf 2016 betaalt werknemer ook WW-uitkering’. In dit bericht kon u ook lezen dat de opbouw van de WW-uitkering per 2016 verandert.

Nieuw criterium passende arbeid

Om WW-gerechtigden te activeren om snel weer aan het werk te gaan, wordt vanaf 1 juli 2015 de definitie van passende arbeid aangepast. WW-gerechtigden moeten straks na een half jaar al alle arbeid als passend beschouwen. Dit betekent dat zij ook werk op een lager niveau of tegen een lager salaris moeten accepteren dan hun eerdere baan. Op dit moment hoeft een WW-gerechtigde pas na een jaar alle arbeid als passend te beschouwen. De aanpassing van het criterium passende arbeid geldt zowel voor de Werkloosheidswet (WW) als de Ziektewet (ZW).

Systeem van inkomensverrekening

Ook verandert de berekening van de hoogte van de uitkering als een WW-gerechtigde deels gaat werken. Nu geldt voor de WW een systematiek van urenverrekening, waarbij het aantal uren dat een WW-gerechtigde werkt in mindering wordt gebracht op de uitkering. Straks komt er een systeem van inkomensverrekening, waarbij een deel van de inkomsten in mindering wordt gebracht van de uitkering en een deel niet. Hierdoor is het voor een WW-gerechtigde straks altijd voordelig om (gedeeltelijk) te gaan werken.

Bron: rendement.nl