WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U DAT BENT!

ALS ONDERNEMER WILT U ZICH BEZIG HOUDEN MET
ONDERNEMEN. NIET MET ADMINISTRATIE TOCH?

Door slim te automatiseren

BLIJFT H & B FINANCIEEL ADVISEURS BETAALBAAR!

Weinig tijdgeen overzicht in uw administratie?

BESTEEDT HET UIT AAN H & B FINANCIEEL ADVISEURS!


25-05-2018 : H en B Financieel Adviseurs en de AVG

         

Ons privacy statement wordt op dit moment AVG-proof gemaakt. De nieuwe versie volgt zo spoedig mogelijk en zal op onze website worden geplaatst.

Lees verder...
01-05-2018 : Zonnepanelen en de btw

         

Alsnog aanmelden. Gedwongen door een uitspraak van de Hoge Raad eind 2017 heeft de staatssecretaris nu besloten dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet zijn geregistreerd als ondernemer, zich alsnog kunnen aanmelden. Dit moeten zij doen met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’, te downloaden via http://www.belastingdienst.nlTip. Dit geldt ook voor de DGA, een vennoot van een Vof en een maatschapslid die privé zonnepanelen hebben aangeschaft.

Lees verder...
10-04-2018 : Btw over voorbereidingskosten

         

Bij de start van uw bedrijf heeft u nu meer tijd om btw terug te vragen. Dat speelt vooral bij btw die u betaalde over voorbereidingskosten. Hoe zit dat?

Lees verder...
27-02-2015 : Controlepunten belastingdienst aangifte inkomstenbelasting 2014

         

Bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting 2014 zal de Belastingdienst bepaalde onderwerpen meer aandacht geven. Recent heeft de fiscus de controlethema’s voor de aangifte over 2014 gepubliceerd.

Lees verder...
27-01-2014 : Gevangenisstraf voor bewust te late betaling

         

U moet op tijd de BTW-aangifte indienen en het aangegeven bedrag betalen. Vanaf 1 januari 2014 is dat nog belangrijker. Het bewust niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betalen, is vanaf dat moment namelijk strafbaar.

Lees verder...
21-01-2014 : Werkelijk gebruik bewijzen voor aftrek BTW

         

Bij gemengd gebruik – zowel BTW-belaste als BTW-vrijgestelde activiteiten – moet u voor de BTW een splitsing maken om de aftrek van BTW te bepalen. In principe is daarvoor de omzetverhouding (pro rata-methode) bepalend. Wijkt het werkelijk gebruik daarvan af en u kunt dat voldoende bewijzen, dan kunt u die verhouding voor de BTW-aftrek gebruiken. De Hoge Raad heeft recent aangegeven dat u deze methoden niet door elkaar mag gebruiken voor één onroerende zaak.

Lees verder...
17-01-2014 : Dga mag zakelijke regresvordering afwaarderen

         

De bank kan bij het verstrekken van een lening verlangen dat u zich als dga hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de aflossing van de lening en zekerheden verstrekt. Moet u uiteindelijk (een deel van) deze zakelijke lening aflossen, dan behoort de (regres)vordering op de bv tot het resultaat uit overige werkzaamheden. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Lees verder...
17-01-2014 : Fout fiscus is niet in één oogopslag zichtbaar

         

De Belastingdienst mag niet zomaar een navorderingsaanslag opleggen. Hiervoor is in principe een nieuw feit nodig. Een uitzondering hierop geldt als het voor u kenbaar moet zijn dat de inspecteur een fout heeft gemaakt bij het opleggen van een aanslag. Maar wat is kenbaar? De Hoge Raad heeft daar recent duidelijkheid over gegeven.

Lees verder...
15-01-2014 : Oude gegevens gebruikt bij voorlopige aanslag

         

In de voorlopige aanslagen voor 2014 is nog geen rekening gehouden met alle nieuwe bedragen per 1 januari 2014. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om ingrijpende wijzigingen op tijd te verwerken. De Belastingdienst zet dit recht in de definitieve aanslag.

Lees verder...
13-01-2014 : Aankoop zonnepanelen een stuk goedkoper

         

Het is nu financieel een stuk aantrekkelijker om zonnepanelen aan te schaffen. Door de gewijzigde belastingregels kunt u namelijk een deel van de aanschafkosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Hoe gaat dat in zijn werk?

Lees verder...
09-01-2014 : Bezwaar tegen BTW-correctie auto voor 2013

         

Heeft u in 2011 of 2012 al bezwaar ingediend tegen de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak of bent u aangesloten bij een collectief bezwaar, dan hoeft u dat voor 2013 niet opnieuw te doen. De inspecteur gaat er dan vanuit dat u ook bezwaar maakt tegen de BTW-aangifte over 2013.

Lees verder...
09-01-2014 : Binnen paar weken overstappen op SEPA

         

U heeft nog maar een paar weken voordat uw organisatie moet zijn overgestapt op betalingssysteem Single Euro Payments Area (SEPA). U bent niet de enige als uw organisatie nog niet is overgestapt, maar de tijd begint wel te dringen. Op 1 februari 2014 moet uw overstap wel definitief zijn.

Lees verder...
27-12-2013 : Ingang nieuwe pensioenregels per 2015

         

Staatssecretaris Weekers van Financiën en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben onlangs overeenstemming bereikt over de pensioenen. Het maximale opbouwpercentage van middelloonregelingen gaat naar 1,875%. Verder bouwen werknemers die meer dan € 100.000 verdienen, over het salaris boven dat bedrag straks geen pensioen meer op. De nieuwe pensioenregels moeten per 2015 ingaan.

Lees verder...
27-12-2013 : Voordelig schenken voor aflossen eigen woning

         

Er geldt nu tijdelijk een hogere vrijstelling als de verkrijger de schenking gebruikt voor de aflossing van de eigen woning. Over een bedrag tot € 100.000 betaalt u dan geen schenkbelasting. De regeling geldt al sinds 1 oktober 2013 en eindigt op 1 januari 2015.

Lees verder...
27-12-2013 : Forfait eigen woning omhoog in 2014

         

Het percentage van het eigenwoningforfait gaat volgend jaar iets omhoog. U moet dus een hoger percentage van uw WOZ-waarde tot uw inkomen rekenen. Daarnaast kunt u per 1 januari 2014 te maken krijgen met een lager aftrektarief voor de kosten van de eigen woning.

Lees verder...
18-12-2013 : Eerste Kamer akkoord met Belastingplan 2014

         

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2014 en de overige fiscale maatregelen. Na een heftig debat is de Eerste Kamer ook akkoord gegaan met de plannen uit het woonakkoord. Het kabinet heeft daarnaast overeenstemming bereikt over de versobering van het belastingvrij pensioensparen.

Lees verder...
11-12-2013 : Nieuwe aanpak van aangifteverzuim IB en VPB

         

U bent verplicht om de aangifte inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB) op tijd in te dienen. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst een boete opleggen. Recent heeft staatssecretaris Weekers van Financiën aangegeven dat hij dit boetebeleid wil wijzigen.

Lees verder...
11-12-2013 : Gebruikelijk loon in 2014 naar €44.000

         

Als dga moet u uzelf een bepaald loon toekennen. De gebruikelijkloonregeling stelt grenzen aan uw vrijheid om de hoogte van uw eigen loon te bepalen. Voor 2014 is het gebruikelijk loon vastgesteld op € 44.000. Dat is € 1.000 meer dan in 2013.

Lees verder...
09-12-2013 : Geleidelijke verkorting WW-duur per 2016

         

Per 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering verkort van 38 naar 24 maanden. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Werk en zekerheid dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. De geleidelijke afbouw van de WW-uitkering is conform de afspraken die eerder zijn gemaakt in het sociaal akkoord.

Lees verder...
05-12-2013 : Minder tijd om jaarrekening te deponeren

         

Met de introductie van de flex-bv zijn ook de regels voor het deponeren van uw jaarrekening veranderd. U heeft geen 13 maanden meer, maar maximaal 11 maanden en acht dagen. Als alle aandeelhouders van uw bv ook bestuurders zijn, is de jaarrekening bij het ondertekenen direct goedgekeurd. Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan moet uw jaarrekening dus uiterlijk op 8 december gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

Lees verder...
05-12-2013 : Fiscus accepteert nog maar één bankrekening

         

De Belastingdienst wil de fraude met bankrekeningnummers aanpakken. Sinds 1 december van dit jaar accepteert de fiscus daarom nog maar één bankrekeningnummer en dat moet op naam staan van degene die recht heeft op het geld.

Lees verder...
04-12-2013 : Boeking privékosten op de zaak onder de loep

         

De Belastingdienst houdt ondernemers extra streng in de gaten als zij privé-uitgaven op de zaak boeken. Een pilot van de Belastingdienst onder 360 ondernemers leverde een forse rectificatieronde op. Het uiteindelijke bedrag dat de fiscus corrigeerde was maar liefst € 1,3 miljoen. Dit resultaat is de aanleiding voor een extra strenge controle op de aangifte van een grotere groep ondernemers.

Lees verder...
02-12-2013 : Gewijzigde voorwaarden jaaraangifte BTW

         

Per 1 januari 2014 wijzigen de voorwaarden voor het doen van BTW-aangifte per jaar, zo laat de Belastingdienst weten.

Lees verder...
28-11-2013 : Ook bijtelling bij auto van gelieerde bv

         

Als u een auto van de zaak ter beschikking stelt aan een werknemer van uw bv, moet u rekening houden met de bijtelling vanwege het voordeel van privégebruik. Dit blijkt ook het geval als het gaat om een werknemer die niet direct bij uw bv in dienst is, maar wel bij een gelieerde onderneming. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

Lees verder...
26-11-2013 : Geen belemmering meer voor de BOF

         

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) voor de schenk- en erfbelasting is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Volgens de Hoge Raad mag de wetgever onderscheid maken tussen het belasten van ondernemingsvermogen en het belasten van privévermogen.

Lees verder...
22-11-2013 : Pensioenbrief te laat aangepast? Loonheffing!

         

Als dga moet u uw pensioenbrief aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Als u dit niet of laat doet, wordt uw pensioenaanspraak niet alleen als onzuiver beschouwd, u kunt ook een naheffingsaanslag verwachten. Dit geldt dan wel voor het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak, zo bleek onlangs uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

Lees verder...
20-11-2013 : BTW altijd in de verkoopprijs opgenomen

         

Als bij het sluiten van een overeenkomst niet expliciet is vermeld dat er BTW wordt berekend, mag u ervan uitgaan dat de prijs inclusief BTW is. Het Europese Hof van Justitie heeft dit onlangs bevestigd in een zaak. Deze uitspraak is relevant voor u als u degene bent die BTW-plichtig is in een dergelijke transactie waarbij onduidelijkheid bestaat over de BTW. Een onverwachte naheffing is immers geen aangename verrassing.

Lees verder...
20-11-2013 : Tweede Kamer akkoord met Belastingplan 2014

         

De Tweede Kamer heeft gisteren gestemd over het Belastingplan 2014 en de plannen aangenomen. Er zijn nog wel enkele wijzigingen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer moet nu naar de plannen van het kabinet kijken en behandelt ze op 16 en 17 december.

Lees verder...
18-11-2013 : Verhuur aan eigen bv is geen voortzetting

         

U hoeft bij een staking pas af te rekenen over de fiscale reserves, meerwaarde en goodwill als uw onderneming daadwerkelijk is gestaakt en u die niet langer voortzet. Het alleen nog verhuren van stellingen voor het magazijn is volgens het gerechtshof in Den Haag onvoldoende voor het voortzetten van de onderneming.

Lees verder...
18-11-2013 : Premiekorting voor jongeren met WW of bijstand

         

Als uw organisatie jongeren met een werkloosheids- of bijstandsuitkering in dienst neemt, heeft u recht op een premiekorting van € 3.500 per jaar. Het kabinet wil op deze manier de hoge werkloosheid onder jongeren aanpakken.

Lees verder...
02-10-2013 : In 2015 beperking van de zelfstandigenaftrek

         

19 september 2013 - Het kabinet wil vanaf 2015 een winstbox in de inkomstenbelasting invoeren en de ondernemersfaciliteiten – waaronder de zelfstandigenaftrek – beperken. Komend jaar kunt u dus nog gewoon gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek.

Lees verder...
24-09-2013 : Geen fiscaal voordeel meer uit stamrecht-bv

         

Op Prinsjesdag zijn de geruchten bevestigd: de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten wordt afgeschaft. Nu het kabinet hiertoe heeft besloten, moet uw oud-werknemer vanaf 1 januari 2014 bij een ontslagvergoeding direct met de fiscus afrekenen.

Lees verder...